නිවස්න | පාසලේ ඉතිහාසය | පාසල් පැතිකඩ | අධ්‍යාපනය | විභාග ප්‍රතිඵල | පරිගණක මධ්‍යස්ථානය | ව්‍යාපෘති | සිසු නිර්මාණ | අපේ ගම
 

නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය යටතේ, නව ලෝකයට ගැළපෙන තාක්ෂණික දැනුමත් සමඟ ඉදිරියට යාමට තොරතුරු තාක්ෂණය අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවයකි. හදුන්වාදුන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයය පාසැල් සිසුන් අතර ජනප්‍රිය කරවමින් සහ අනෙකුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට පාසැල් සිසුන් හට තොරතුරු තාක්ෂණය රුකුලක් කර ගනිමින් අනාගතය සිසු ප්‍රජාවට පවරා දීමට කැපවීම අපගේ වගකීමයි.

වෙනත් වෙබ් අඩවි වලට
 
ඊවීස්
 
     

 
මානිවත්ථ අභික්ඛම - නොනැවතී පෙරටම
   
ඉතිහා‍සයෙන් තොරතුරු බිඳක්
 

අංගමුව යාය 06 මහා විද්‍යාලයය ක්‍රි.ව. 1965 ජනවාරි  මස 06 දින ඇරඹිණි. මෙහි මුල් විදුහල්පති බී.රත්නායක මහතාය. ආරම්භයේදී සිසුන් 210 ක් ඉගෙනුම ලැබූ අතර තිබුණේ එක් ගොඩනැගිල්ලක් පමණි. ක්‍රි.ව. 1968 දී මුල්ම වරට සිසුහු 06 දෙනෙක් අ.පො.ස.(සා.පෙළ) විභාගයට පෙනී සිටියහ. ක්‍රි.ව. 1980 ජනවාරී 24 දින (අනු/පාය3/24) දරන අනුරාධපුර පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකගේ අවසර ලිපිය අනුව අ.පො.ස.(උ.පෙළ) පන්ති කලා විෂයයන්ගෙන් ආරම්භ විය. නමුත් ක්‍රි.ව. 2003 දී පුමාණවත් තරම් ගුරුවරුන් නොමැති වීම නිසා උසස් පෙළ පන්ති නවතා දැමුණු අතර ක්‍රි.ව. 2008 වර්ෂයේදී නැවතත් කලා අංශයෙන් උසස් පෙළ පන්ති ඇරඹිණි.

 
   
ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා විදුහල්පතිවරු
   
  • බී. රත්නායක මහත්මා (ආරම්භක විදුහල්පති)

  • එම්.එස්. සෝමපාල මහත්මා

  • ඩී. රණතුංග මහත්මා

  • බී. අබේරත්න මහත්මා

  • එම්.ආර්.එම්. පියසේන මහත්මා

  • බී. අබේරත්න මහත්මා

  • ටී.එම්. පී. මුතුබණ්ඩා මහත්මා

  • පූජ්‍ය මහමාන්කඩවල ධම්මසිරි හිමි

  • ඩී.ඒ.එච්.ආර්. දමුණුගොල්ල මහත්මා

  • ඊ.එම්.ටී. ඒකනායක මහත්මා (වර්තමාන විදුහල්පති)

   
     
 

වෙබ් අඩවිය

ආරම්භ කළ දිනය

2007.03.19

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ
2011.12.02
 
අලුත් පුවත්
 
2011 තෙවන වාර පරීක්ෂණය නොවැම්බර් මස 24 වන දා සිට දෙසැම්බර් මස 05 වනදා දක්වා
 
 
 

නිවස්න | පාසලේ ඉතිහාසය | පාසල් පැතිකඩ | අධ්‍යාපනය | විභාග ප්‍රතිඵල | පරිගණක මධ්‍යස්ථානය | ව්‍යාපෘති | සිසු නිර්මාණ | අපේ ගම

සියළු හිම්කම් ඇවිරිණි ©පරිගණක ඉගෙනුම් මධ්‍යස්ථානය, අංගමුව යාය 06 මහා විද්‍යාලයය

වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය : එල්.ටී.ආර්. තුසිත කුමාර (ප.ඉ.ම.භාර) සමඟ වෙබ් අඩවි නිර්මාණ කණ්ඩායම