නිවස්න | පාසලේ ඉතිහාසය | පාසල් පැතිකඩ | අධ්‍යාපනය | විභාග ප්‍රතිඵල | පරිගණක මධ්‍යස්ථානය | ව්‍යාපෘති | සිසු නිර්මාණ | අපේ ගම
 

නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය යටතේ, නව ලෝකයට ගැළපෙන තාක්ෂණික දැනුමත් සමඟ ඉදිරියට යාමට තොරතුරු තාක්ෂණය අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවයකි. හදුන්වාදුන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයය පාසැල් සිසුන් අතර ජනප්‍රිය කරවමින් සහ අනෙකුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට පාසැල් සිසුන් හට තොරතුරු තාක්ෂණය රුකුලක් කර ගනිමින් අනාගතය සිසු ප්‍රජාවට පවරා දීමට කැපවීම අපගේ වගකීමයි.
වෙනත් වෙබ් අඩවි වලට
 
ඊවීස්
 

 

     
  ශිෂ්‍යත්ව විභාගය  
 
 
වර්ෂය
2005
2006
2007
2008
2009
2010
ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව
46
46
38
42
32
58
සමත් සංඛ්‍යාව
4
2
6
3
5
10
ප්‍රතිශතය
8.69%
4.34%
15.78%
7.14%
15.62%
17.24%

 
අ.පො.ස.(සා.පෙළ) විභාගය
 
 
 
වර්ෂය
2005
2006
2007
2008
2009
2010
ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව
52
43
59
44
40
44
සමත් සංඛ්‍යාව
13
12
24
17
08
18
ප්‍රතිශතය
25%
27.90%
40.67%
38.63%
20%
40.90%

 
අ.පො.ස.(සා.පෙළ) විභාගය - තොරතුරු තාක්ෂණය විෂයය
 
 
 
වර්ෂය
2007
2008
2009
2010
ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව
09
09
02
10
සමත් සංඛ්‍යාව
07
06
01
09
ප්‍රතිශතය
77.78%
66.66%
50%
90%

 
වාර පරීක්ෂණ ලකුණු - 2010 තෙවන වාරය
 
 
ඔබගේ ශ්‍රේණිය මත ක්ලික් කරන්න
 

 

 
 

වෙබ් අඩවිය

ආරම්භ කළ දිනය

2007.03.19

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ
2011.12.02
 
අළුත් පුවත්
 
2011 තෙවන වාර පරීක්ෂණය නොවැම්බර් මස 24 වන දා සිට දෙසැම්බර් මස 05 වනදා දක්වා
 

ඔබගේ විභාග ප්‍රතිඵල දැන් ඕනෑම මොහොතක අන්තර්ජාලය තුළින් පරීක්ෂා කර බැලිය හැක. පිවිසෙන්න www.angamuwa.sch.lk වෙබ් අඩවියට

 

නිවස්න | පාසලේ ඉතිහාසය | පාසල් පැතිකඩ | අධ්‍යාපනය | විභාග ප්‍රතිඵල | පරිගණක මධ්‍යස්ථානය | ව්‍යාපෘති | සිසු නිර්මාණ | අපේ ගම

සියළු හිම්කම් ඇවිරිණි ©පරිගණක ඉගෙනුම් මධ්‍යස්ථානය, අංගමුව යාය 06 මහා විද්‍යාලයය

වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය : එල්.ටී.ආර්. තුසිත කුමාර (ප.ඉ.ම.භාර) සමඟ වෙබ් අඩවි නිර්මාණ කණ්ඩායම