නිවස්න | පාසලේ ඉතිහාසය | පාසල් පැතිකඩ | අධ්‍යාපනය | විභාග ප්‍රතිඵල | පරිගණක මධ්‍යස්ථානය | ව්‍යාපෘති | සිසු නිර්මාණ | අපේ ගම
 

නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය යටතේ, නව ලෝකයට ගැළපෙන තාක්ෂණික දැනුමත් සමඟ ඉදිරියට යාමට තොරතුරු තාක්ෂණය අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවයකි. හදුන්වාදුන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයය පාසැල් සිසුන් අතර ජනප්‍රිය කරවමින් සහ අනෙකුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට පාසැල් සිසුන් හට තොරතුරු තාක්ෂණය රුකුලක් කර ගනිමින් අනාගතය සිසු ප්‍රජාවට පවරා දීමට කැපවීම අපගේ වගකීමයි.
වෙනත් වෙබ් අඩවි වලට
 
ඊවීස්
 
     

 
මානිවත්ථ අභික්ඛම - නොනැවතී පෙරටම
     
පාසලේ මූලික තොරතුරු
 
පළාත
  උතුරු මැද
දිස්ත්‍රික්කය
  අනුරාධපුර
අධ්‍යාපන කලාපය
  තඹුත්තේගම
අධ්‍යාපන කොට්ඨාසය
  රාජාංගනය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
  රාජාංගනය
පාසල් අංකය
  19303
සංගණන අංකය
  01023
ලිපිනය :- අ/අංගමුව යාය 06 මහා විද්‍යාලය, යාය 06, අංගමුව. 50248
විද්‍යුත් තැපෑල : angamuwa@angamuwa.sch.lk
වෙබ් අඩවිය : www.angamuwa.sch.lk
විද්‍යාලයීය ගීතය
 

සමරමු බැති ගී ගයලා
අංගමු මහ විදුහල් මාතා.......//

සතර අමා රස කිරි දි සනසා
විදු ආලෝකෙන් අප සිත සතපා
අනාගතේ ශ්‍රී ලංකාවේ
ධීර වීර දරු කැළ බැවිනා
ශක්තිය ලැබ පිබිදේවා‍

සමරමු බැති ගී ගයලා.....

දස දෙස සුපතල නෙක නව නිපැයුම්
පුද ලද සිරි සර සවි සිසු දරුවන්
අපතර බිහි කරවා
විදුහල් මව සැරදේවා.....///

 

 
ගුරු ශිෂ්‍ය තොරතුරු
ගුරු භවතුන් සංඛ්‍යාව
28
ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව - ප්‍රාථමික
254
ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව - ද්විතියික
196

 

 

 

වෙබ් අඩවිය

ආරම්භ කළ දිනය

2007.03.19

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ
2011.12.02
 
අලුත් පුවත්
 
2011 තෙවන වාර පරීක්ෂණය නොවැම්බර් මස 24 වන දා සිට දෙසැම්බර් මස 05 වනදා දක්වා
 
 

පාසල් සංවර්ධන සමිතිය

සභාපති : විදුහල්පතිතුමා

ලේකම් : ගාමිණී නිශ්ශංක මහතා

භාණ්ඩාගාරික : ටී.එම්.එස්. තෙන්නකෝන් මහතා

සාමාජිකයින් සංඛ්‍යාව : 241

දෙමාපිය රැස්වීම් 2011 තෙවන වාරය

 

නිවස්න | පාසලේ ඉතිහාසය | පාසල් පැතිකඩ | අධ්‍යාපනය | විභාග ප්‍රතිඵල | පරිගණක මධ්‍යස්ථානය | ව්‍යාපෘති | සිසු නිර්මාණ | අපේ ගම

සියළු හිම්කම් ඇවිරිණි ©පරිගණක ඉගෙනුම් මධ්‍යස්ථානය, අංගමුව යාය 06 මහා විද්‍යාලයය

වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය : එල්.ටී.ආර්. තුසිත කුමාර (ප.ඉ.ම.භාර) සමඟ වෙබ් අඩවි නිර්මාණ කණ්ඩායම