නිවස්න | පාසලේ ඉතිහාසය | පාසල් පැතිකඩ | අධ්‍යාපනය | විභාග ප්‍රතිඵල | පරිගණක මධ්‍යස්ථානය | ව්‍යාපෘති | සිසු නිර්මාණ | අපේ ගම
 

නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය යටතේ, නව ලෝකයට ගැළපෙන තාක්ෂණික දැනුමත් සමඟ ඉදිරියට යාමට තොරතුරු තාක්ෂණය අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවයකි. හදුන්වාදුන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයය පාසැල් සිසුන් අතර ජනප්‍රිය කරවමින් සහ අනෙකුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට පාසැල් සිසුන් හට තොරතුරු තාක්ෂණය රුකුලක් කර ගනිමින් අනාගතය සිසු ප්‍රජාවට පවරා දීමට කැපවීම අපගේ වගකීමයි.
වෙනත් වෙබ් අඩවි වලට
 
ඊවීස්
 
 

 
මානිවත්ථ අභික්ඛම - නොනැවතී පෙරටම

2011 වර්ෂයේ අධ්‍යයන දින දර්ශනය
පළමුවන වාරය
2011.01.03 සිට 2011.04.08 දක්වා
දෙවන වාරය
2011.04.25 සිට 2011.08.04 දක්වා
තෙවන වාරය
2011.09.05 සිට 2011.12.09 දක්වා

අංශය
පාසල් විෂය මාලාව

ප්‍රාථමික අංශය

( 1 ශ්‍රේණියේ සිට 5 ශ්‍රේණිය දක්වා)

 • මව්බස (සිංහල)
 • දෙවන ජාතික භාෂාව (දෙමළ)
 • පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්
 • ගණිතය
 • ක්‍රි‍යාකාරකම් පාදක වාචික ඉංග්‍රීසි

6 ශ්‍රේණියේ සිට 09 ශ්‍රේණිය දක්වා

 • මව් භාෂාව ( සිංහල)
 • ආගම (බුද්ධාගම)
 • ගණිතය
 • විද්‍යාව
 • ඉංග්‍රීසි
 • ප්‍රායෝගික තාක්ෂණ කුසලතා
 • සෞඛ්‍ය හා ශෘරීරික අධ්‍යාපනය
 • ජීවන නිපුණතා හා පුරවැසි අධ්‍යාපනය
 • දෙමළ භාෂාව
 • සෞන්දර්යය (චිත්‍ර/නැටුම්)

අ.පො.ස.(සා.පෙළ)

10 හා 11 ශ්‍රේණි

ප්‍රධාන විෂයයන්

 • ආගම
 • සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
 • ඉංග්‍රීසි භාෂාව
 • විද්‍යාව
 • ගණිතය
 • ඉතිහාසය

පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්

 • ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණය
 • භූගෝල විද්‍යාව
 • පුරවැසි අධ්‍යාපනය

 දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්

 • චිත්‍ර
 • නැටුම්
 • සංගීතය

තුන්වන  කාණ්ඩයේ විෂයයන්

 • තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
 • කෘෂී හා ආහාර තාක්ෂණය
 • ගෘහ ආර්ථීක විද්‍යාව
 • සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය

අ.පො.ස.(උ.පෙළ)

12 හා 13 ශ්‍රේණි

 • සිංහල
 • ඉංග්‍රීසි
 • බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය/චිත්‍ර
 • ආර්ථික විද්‍යාව/ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව/දේශපාලන විද්‍යාව

 

 
 

 

 

 

වෙබ් අඩවිය

ආරම්භ කළ දිනය

2007.03.19

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ
2011.12.02
 
අලුත් පුවත්
 
2011 තෙවන වාර පරීක්ෂණය නොවැම්බර් මස 24 වන දා සිට දෙසැම්බර් මස 05 වනදා දක්වා
 
 

 

 

අංශ ප්‍රධාන

 

අංශ ප්‍රධාන

ඩී.පී.ජේ. දිසානායක මහතා

 

නිවස්න | පාසලේ ඉතිහාසය | පාසල් පැතිකඩ | අධ්‍යාපනය | විභාග ප්‍රතිඵල | පරිගණක මධ්‍යස්ථානය | ව්‍යාපෘති | සිසු නිර්මාණ | අපේ ගම

සියළු හිම්කම් ඇවිරිණි ©පරිගණක ඉගෙනුම් මධ්‍යස්ථානය, අංගමුව යාය 06 මහා විද්‍යාලයය

වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය : එල්.ටී.ආර්. තුසිත කුමාර (ප.ඉ.ම.භාර) සමඟ වෙබ් අඩවි නිර්මාණ කණ්ඩායම